Mijn winkelwagen:

0 artikel(en) - € 0,00
U hebt niets in uw winkelwagen.

0

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

KvK nummer 32097003

BTW nummer NL812147492B01

Samenvatting

Overeenkomst

Golfboeken.nl is een handelsnaam van B for Books B.V. waarmee u een overeenkomst aangaat wanneer u de bestelprocedure volledig heeft doorlopen en opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een betaalopdracht. U zult per e-mail een bevestiging ontvangen van wat u besteld heeft en welke kosten daaraan verbonden zijn. Wanneer u achteraf toch spijt heeft van uw bestelling dan heeft u 2 dagen de tijd om de aanschaf ongedaan te maken.

Prijzen

Al onze prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW. De genoemde prijzen zijn exclusief order- en verzendkosten. Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend. Wanneer wij uw order hebben geaccepteerd dan kunnen wij binnen 2 dagen na ontvangst van de order de berekende prijs herzien. U zult begrijpen dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is.

Betaling

Bij bestellingen via de website kan worden betaald met uw creditcard. Betalingen kunnen met VISA of Eurocard/Mastercard worden verricht. Wanneer blijkt dat na uw opdracht de betaling niet wordt uitgevoerd binnen 14 dagen, zijn wij gerechtigd de order te annuleren.

Levertijd

Uw order zal na ontvangst van uw betaling binnen de aangegeven indicatieve levertijd aangeleverd worden op het door u aangegeven adres. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om deze levertijd aan te houden, maar ook wij kunnen te maken krijgen met overmacht. Wij zullen u dan uiteraard op de hoogte stellen.

Betaling

Bij bestellingen via de website kan worden betaald met uw creditcard. Betalingen kunnen met VISA of Eurocard/Mastercard worden verricht. Wanneer blijkt dat na uw opdracht de betaling niet wordt uitgevoerd binnen 14 dagen, zijn wij gerechtigd de order te annuleren.

Transport/ risico

Wij zullen onze goederen versturen in een beschermende verpakking. PostNL hebben wij verkozen als partner vanwege de zeer hoge betrouwbaarheid en de snelle levering. Wij nemen niet het risico voor het product wanneer het onderweg is naar uw adres.

Uitgebreide Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden van Golfboeken.nl. Golfboeken.nl is een handelsnaam van B for Books B.V.

1.2 Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.3 Onder "de opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

1.4 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden.

1.5 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling en/of het in ontvangst nemen van de geleverde goederen, aanvaart de opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per telefax, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Golfboeken.nl gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.2 Golfboeken.nl behoudt het recht om dit aanbod binnen 2 dagen te herroepen na ontvangst van de order door de opdrachtgever. Voorts houden wij ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Golfboeken.nl slechts tot stand na online acceptatie van uw bestelling door Golfboeken.nl.

3.2 De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 2 dagen na plaatsing van de order.

3.3 Golfboeken.nl is gerechtigd bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Golfboeken.nl, binden Golfboeken.nl slechts indien deze door Golfboeken.nl schriftelijk zijn bevestigd.

4. Prijzen

4.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, en geldt uitsluitend voor de aanbieding en in de orderbevestiging genoemde prestaties.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: inclusief BTW en andere heffingen, vermeld in Euro's en exclusief order- en verzendkosten.

5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.2 Van deze betaalmethode (betaling met VISA of Eurocard/Mastercard) kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van een dergelijke methode, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële opdrachtgever, is voldaan.

5.3 De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn van toepassing. Golfboeken.nl is geen partij in de relatie tussen de opdrachtgever en de kaartuitgever.

5.4 Golfboeken.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.5 In het geval door Golfboeken.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de opdrachtgever in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.6 Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Golfboeken.nl als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

5.7 Wanneer binnen 14 dagen na het plaatsen van de order door de opdrachtgever de betaling niet nagekomen is Golfboeken.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te ontbinden.

6. Levering en levertijd

6.1 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan de opdrachtgever. De levertijd is de aangegeven indicatieve levertijd.

6.2 Golfboeken.nl zal overgaan tot leveren aan de opdrachtgever wanneer door de Secure Payment Server is bevestigd dat de betaling succesvol is uitgevoerd.

6.3 Golfboeken.nl is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door Golfboeken.nl.

6.4 Golfboeken.nl is gerechtigd om te leveren in gedeelten, de opdrachtgever is dan verplicht te betalen conform de overeenkomst die Golfboeken.nl en de opdrachtgever zijn aangegaan.

6.5 Golfboeken.nl is verplicht om levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.

6.6 Overschrijding van de levertijd verplicht Golfboeken.nl niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.

7. Transport/risico

7.1 De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van Golfboeken.nl kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Golfboeken.nl c.q. bij onze leveranciers, evenals wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kunnen nakomen.

8.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

8.3 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

9. Bestelling

9.1 Golfboeken.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor vertragingen, onduidelijkheden bij bestellen en overige communicatie tussen opdrachtgever en Golfboeken.nl veroorzaakt door het gebruik van e-mail of andere communicatiemiddelen.

10. Reclamaties

10.1 Eventuele reclamaties worden door Golfboeken.nl slechts in behandeling genomen indien zij rechtstreeks en binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende goederen Golfboeken.nl schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en met vermelding van de factuurnummers waarop de goederen zijn geleverd.

10.2 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na factuurdatum.

10.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Nadien worden reclamaties niet meer door Golfboeken.nl in behandeling genomen.

10.4 Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Golfboeken.nl de keuze de goederen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe goederen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

10.5 Het indienen van een reclamatie ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Golfboeken.nl.

10.6 Retourzending van het geleverde kan slechts geschieden binnen 14 werkdagen na verzending, wanneer de verzegelde verpakking onaangebroken is en wanneer het product onbeschadigd is. Retourzendingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

11. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Golfboeken.nl geleverde goederen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Golfboeken.nl garandeert niet dat de aan de opdrachtgever geleverde goederen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Golfboeken.nl geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling aan Golfboeken.nl in eigendom van Golfboeken.nl.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillen

14.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.